Verhoging voorschot stookkosten

Beste mensen,

De afgelopen tijd hebben meerdere afdelingen binnen Eigen Haard hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er een apart nummer en (externe) medewerker beschikbaar is gekomen voor vragen over de verhoging van de stookkosten.

Vanaf dinsdag 27 december tot en met vrijdag 27 januari  is dit aparte telefoonnummer ‘operationeel’. Het nummer is 020-6801141 en is op werkdagen bereikbaar van 09.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 15.30 uUR

Eigen Haard heeft er niet voor gekozen om alle huurders middels een brief de informeren over dit telefoonnummer. O.a. omdat een deel van deze huurders inmiddels al 3 brieven heeft gekregen in korte tijd en we willen voorkomen dat ze overladen worden hierdoor. Omdat we uiteraard wel zoveel mogelijk huurders op de hoogte willen brengen, is er voor gekozen om een informatie memo op te hangen in de centrale hal van de betreffende complexen. De komende dagen gaan onze collega’s deze in de (140) complexen ophangen.  Bijgevoegd treffen jullie het informatiememo. Dit kan uiteraard ook met de bewonerscommissies worden gedeeld.

We denken hiermee een passende oplossing te hebben gecreëerd voor de vragen en zorgen die er zijn onder onze huurders. Het lijkt ons sowieso goed om dit naderhand met elkaar te evalueren.

Fijne jaarwisseling en tot in het nieuwe jaar!

Groet,

Eigen Haard

Maatwerkregeling 2021 bij inkomensdaling

 

Maatwerkregeling voor sociale huurders met een subsidiabele huurprijs boven € 752,33 en een inkomensdaling tot boven de voor hen geldende huurtoeslaggrens, maar onder € 40.024,-

Ligt uw netto huurprijs boven € 752,33 en is uw huidige inkomen structureel gedaald tot onder € 40.024,- maar boven de voor u geldende huurtoeslaggrens? Dan kan Eigen Haard uw huurprijs in sommige gevallen verlagen om deze beter in verhouding te brengen tot uw inkomen.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw woning is een sociale huurwoning met een netto huurprijs boven € 752,33. De netto huurprijs is de huurprijs die u betaalt voor de woning, zonder servicekosten.
 • Het inkomen van uw huishouden ligt op het moment van aanvraag aantoonbaar tussen de voor u geldende huurtoeslaggrens en € 40.024,-. U vindt hier de actuele huurtoeslaggrenzen.
 • U hebt aantoonbaar te maken gehad met een structurele inkomensdaling. Structureel betekent dat uw inkomensdaling blijvend is. Dit kan het geval zijn bij pensionering, arbeidsongeschiktheid of overlijden van uw partner.
 • U vraagt de huurverlaging aan op basis van de huidige situatie. Wij kennen geen huurverlaging tot met terugwerkende kracht of voor inkomensdalingen die nog moeten plaatsvinden.

Wilt u op basis van de bovenstaande informatie een aanvraag indienen? Stuurt u uw aanvraag dan schriftelijk toe (t.a.v. afdeling Huuradministratie, Postbus 67065, 1060JB Amsterdam) en voeg de volgende gegevens bij:

 • Een uittreksel van het Bevolkingsregister, niet ouder dan 1 maand, met daarop de namen en geboortedata van alle inwonende personen op uw adres.
 • Een inkomensverklaring 2020 (of wanneer nog niet beschikbaar, van 2019) van alle inwonende personen op uw adres. Ook van inwonende kinderen vanaf 15 jaar.
 • Een bewijs van pensionering, volledige arbeidsongeschiktheid of overlijden van uw (inwonende partner)
 • Een overzicht van het inkomen van de afgelopen 3 maanden, van alle inwonende personen op uw adres. Denk hierbij aan de specificaties van het loon, de uitkering etc.
 • Bent u zelfstandig ondernemer? Dan vragen wij een winst-/verliesrekening van uw boekhouder over het afgelopen jaar en een prognose over 2021.

 

Alle informatie vindt u op www.eigenhaard.nl

De geschiedenis van Eigen Haard

Ontstaansgeschiedenis

Oprichting

Medio 1909 vond in lokaal Molhuijzen te Amsterdam de eerste officieuze bijeenkomst van Eigen Haard plaats. De ambitie van de aanwezigen was het realiseren van goede en betaalbare woningen voor arbeiders. Deze bijeenkomst markeert het ontstaan van de vereniging Eigen Haard. Het bestuur van de vereniging bestond uit de heren J.G. Erdsieck (voorzitter), G.M. Stalpers (secretaris), H.G. Suurenbroek (penningmeester) en J. Schippers en A. Oorthuys (leden).

Op 8 september 1909 werd de vereniging notarieel bekrachtigd. De nieuwe vereniging kreeg de Koninklijke goedkeuring en werd toegelaten als vereniging. Nog dat jaar hield de vereniging de eerste algemene ledenvergadering. Ook stelde ze de eerste statuten en een huishoudelijk reglement op.

De beginjaren

De jaren 1910-1929

In 1910 begon Eigen Haard met de bouw van 160 woningen in de Indische Buurt. Bijzonder bij de oplevering van dit complex is de elektriciteit. Voor het eerst konden arbeiderswoningen huren met deze “luxe”.

In 1914 werd de belangrijke rol van bewonerscommissies in het beheer geformuleerd en werden ook een nieuw statuut en reglement bij de leden neergelegd.

In 1920 kwam de gemeente met de in 1917 opgerichte Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties overeen dat de huren van alle gemeente- en corporatiewoningen met 60% zouden stijgen. De algemene ledenvergadering en het bestuur van Eigen Haard spraken zich hiertegen uit en vroegen het gemeentebestuur op het besluit terug te komen. Dat bleek onmogelijk: het Rijk dwong de gemeente Amsterdam tot de verhoging. Eigen Haard bleef desondanks volharden in haar verzet, waardoor het conflict zo hoog opliep dat de gemeente voorstelde Eigen Haard op te heffen. Eigen Haard moest het verzet uiteindelijk toch opgeven omdat de gemeente voet bij stuk hield. De huurverhoging werd aanvaard, maar het hele bestuur trad af.

De jaren 1929-1960

Aan het einde van de jaren twintig en dertig kwam de woningbouw in Amsterdam vrijwel stil te liggen. De regering gaf in deze periode geen voorschotten meer om de bouw te financieren. De toenmalige wethouder van Volkshuisvesting en Publieke Werken in Amsterdam, Monne de Miranda, vroeg de corporaties geld op de kapitaalmarkt te lenen. De gemeente stelde zich tegenover de geldgevers garant.

De meeste corporaties maakten van de regeling gebruik, ook Eigen Haard. In de crisisjaren moest de garantiebouw worden beëindigd. Veel plannen van Eigen Haard bleven daardoor tien jaar op de plank liggen. Het werk van de woningcorporaties deed particuliere bouwers ondertussen inzien dat zij niet achter konden blijven. Ze bouwden woningen die minstens gelijkwaardig waren aan die van de woningcorporaties. Voor Eigen Haard brak hiermee een moeilijke periode aan met weinig activiteiten.

Na de wederopbouw

De jaren 1960-1970

Vanaf begin jaren ’70 kregen de Amsterdamse woningcorporaties elk een stadsvernieuwingsgebied toegewezen. Eigen Haard kreeg het gebied toegewezen dat was omsloten door de Zeeburgerdijk, Borneostraat, Javastraat en Kramatweg.

De Amsterdamse woningcorporaties speelden vanaf dan een belangrijke rol bij de stadsvernieuwing. Ze bouwden vele duizenden nieuwe woningen, renoveerden minstens zoveel woningen uit hun eigen vooroorlogse bestand en namen in overleg met de gemeente tienduizenden woningen van particuliere eigenaren over. Ze wilden zorgen dat de culturele waarde en het eigen karakter van oude buurten blijven behouden.

Halverwege jaren ’60 werd contributiebetaling voor leden van Eigen Haard ingevoerd. Leden boven de 65 jaar konden op verzoek vrijstelling krijgen. Ruim 1.500 leden maakten van die mogelijkheid gebruik. De instelling van het contributiefonds leidde tot een daling van het ledental. In 1963 waren er 12.146 leden; enkele jaren later nog 11.300.

De jaren 1970-1990

In 1974 werd de prijs van het aandeel in Eigen Haard, dat nieuwe leden moesten kopen, voor het eerst verhoogd: van 25 naar 50 gulden.

Tot halverwege 1970 was Eigen Haard een vereniging met de Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan. De belangstelling van de huurders voor de bijeenkomsten was echter al jaren zeer slecht. In 1971 kreeg de vereniging nieuwe statuten en werd de Algemene Ledenvergadering (waar alle huurders bij mochten zijn) vervangen door de Ledenraad, met vertegenwoordigers uit verschillende complexen en woongebieden. De Ledenraad kreeg een belangrijke rol in de interne besluitvorming van de vereniging.

Het ledental liep in de jaren 70 op tot bijna 18.000 omdat lidmaatschap van Eigen Haard meer kans op een woning betekende. De relatie met de huurders veranderde in de jaren zeventig ingrijpend. Nieuw was vooral dat de belangen van de huurders en de vereniging niet altijd dezelfde waren, zoals in de voorgaande decennia werd gedacht.

De jaren 1991-2000

In 1993 kwam er een akkoord tussen woningcorporaties en het Rijk. De financiële banden tussen beiden werden doorgesneden. Al snel ontstonden samenwerkingsverbanden tussen de corporaties, gericht op grootschalige nieuwbouwontwikkelingen. Naast sociale woningbouw bouwde Eigen Haard steeds vaker premiehuur- en koopwoningen: de enige manier om zonder subsidies sociale woningbouw te kunnen bekostigen.

De schrik was groot toen in 1998 bleek dat er een woningoverschot in de regio Amsterdam ontstond. Eigen Haard vreesde (onterecht) dat dit tot leegstand ging leiden in minder gewilde wijken: een reden om meer energie te steken in buurtbeheer. Woningcorporaties, gemeente en bewoners werkten hard samen om wijk- en buurtbeheer goed te organiseren.

De Ledenraad ging zich bezighouden met het verenigingsbelang, de nog op te richten Huurderskoepel met het bewonersbelang. Dit werd vastgelegd in een participatiereglement. In 1998 tekende Eigen Haard een samenwerkingsovereenkomst met de Huurderskoepel, die de naam Huurdersfederatie Alert kreeg. Overigens nam het aantal leden dramatisch af vanaf midden jaren ’90, toen er geen lidmaatschap meer nodig was om in aanmerking te komen voor een woning. De bewonersparticipatie vond haar beslag in een toenemend aantal bewonerscommissies.

In Amsterdam kwam ondertussen een nieuw verdeelsysteem voor woonruimte. Het woningaanbod van verschillende corporaties staat sindsdien op één plek: Woningnet, met een gezamenlijke woningvoorraad van 50.000 woningen.

De jaren 2001-2010

De woningcorporaties zijn tegenwoordig zelfstandige ondernemers. Huurders hechten – naast een kwalitatief goede woning – steeds meer belang aan de woonomgeving. Ook zijn veiligheid, gezondheid en comfort inmiddels basiseisen.

In 2004 waren er ongeveer 125 bewonerscommissies actief. Zij overlegden minimaal twee keer per jaar met vertegenwoordigers van Eigen Haard. Ook daarbij lag het accent steeds vaker op onderwerpen als leefbaarheid en veiligheid in het complex en de buurt. Met Huurdersfederatie Alert werd het algemene beleid besproken in een kritische maar opbouwende sfeer.

Er is volop maatschappelijke discussie over de rol die woningcorporaties spelen als partner in de brede aanpak van wijken en buurten. Minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie kwam met de term prachtwijken. De Amsterdamse woningcorporaties investeerden bijna €300 miljoen in vijf vogelaarwijken in de hoofdstad. Voor Eigen Haard gaat het om Amsterdam-NoordAmsterdam Zuidoost, Oost (Indische Buurt en Transvaalbuurt), West binnen de ring (delen van Bos en Lommer en De Baarsjes) en Nieuw-West.

In deze wijken startten bijna 400 projecten om de woningen en de leefomgeving te verbeteren. Het ging om ingrijpende renovatie en herstel van fundamenten van woongebouwen, maar ook het aanstellen van sociale wijkbeheerders, het tijdelijk huisvesten van studenten, het realiseren van ontmoetingsruimtes in de buurt, het creëren van leerwerkplekken voor jongeren en het bouwen van scholen en gebouwen voor welzijnsfuncties.

In 2005 is Eigen Haard in Amsterdam uitgeroepen tot de slechtste woningcorporatie van het jaar. De corporatie kreeg daarvoor de Zwarte Bokaal uitgereikt van de Woonbond. Volgens de bond maakt Eigen Haard zich schuldig aan het doen van loze beloften, pakken zij achterstallig onderhoud in de woningen niet aan en wordt slecht geluisterd naar bewoners.

Bijzondere complexen

In 1920 kreeg architect Michel de Klerk opdracht voor de bouw van een blok van ruim honderd woningen en een postkantoor aan de Zaanstraat. Samen met Piet Kramer, net als De Klerk een belangrijke vertegenwoordiger van de Amsterdamse school, voegde hij al zijn ideeën in dit complex samen. Het Schip, zoals het complex in de volksmond wordt genoemd, trok met zijn karakteristieke vormen bewonderaars uit de hele wereld. Het huidige Museum Het Schip is het voormalige postkantoor in dit complex.

Decennia later startte in het hart van de Jordaan de restauratie van de Platanenhof (ontworpen door architect Steven Vennecool). Dit voormalige weeshuis is verdeeld over verschillende gebouwen tussen de Elandsstraat en de Lauriergracht, waarvan het oudste uit 1700 dateert. In de jaren 50 van de twintigste eeuw verloor het zijn functie en deden de katholieke regenten het over aan de gemeente onder de voorwaarde dat het complex zijn sociale bestemming behield. De stad houdt zich aan haar belofte. Tot 1992 bood het gebouw onderdak aan een psychiatrische instelling, twee jaar later kwam het in handen van Eigen Haard. In beide vleugels bevinden zich nu seniorenappartementen en het poorthuis aan de Lauriergracht werd verbouwd tot Kindertheater, het statige Klokhuis tot kinderopvang.

Fusies

Woningstichting Eigen Haard is ontstaan uit een aantal fusies. In 1992 fuseerde Eigen Haard met woningstichting Labor, die in 1975 het woningbezit had overgenomen van haar moedermaatschappij, de Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van Arbeiderswoningen (opgericht in 1875). Op 1 januari 1996 volgden een fusie met woningstichting Dr. Schaepman en de aankoop van het woningbezit van de gemeente Aalsmeer. In 2001 was er een fusie met Woningbouwvereniging Aalsmeer (1.600 woningen). In 2003 was een fusie met Olympus Groep ook een feit. De jongste fusies zijn met De Amsterdamse Woningbouwvereniging Ons Huis en Woningstichting St. Lodewijk in Amstelveen in 2005 en met Ouder-Amstel in 2009. In 2010 maakte Eigen Haard bekend te willen gaan fuseren met Woongroep Holland. Woongroep Holland (12.900 verhuureenheden) was vooral actief in Amstelveen en Uithoorn. Sinds 2011 opereert de nieuwe corporatie met ruim 61.000 woningen en bedrijfsruimten onder de naam Eigen Haard.

Bron: Wikipedia

Van Groot naar Beter – Van hoog naar laag

Voorrangsregeling Van groot naar beter binnen de gemeente Amsterdam

Met behulp van de voorrangsregeling Van groot naar beter (VGNB) kunt u binnen de gemeente Amsterdam met voorrang van een grote woning naar een kleinere verhuizen.

Voorwaarden
U moet voor de voorrangsregeling Van groot naar beter aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U laat een sociale huurwoning in Amsterdam achter van vier of meer kamers en met een oppervlakte van minimaal 70 m2 die u huurt van een van de deelnemende corporaties (zie onderaan)
 • Uw huishouden bestaat uit maximaal drie personen;
 • U reageert op een woning in de gemeente Amsterdam van één van de deelnemende corporaties (zie onderaan);
 • U reageert op een woning van maximaal 60 m2, of op een seniorenwoning, of op een WIBO-woning;
 • Het inkomen van uw huishouden mag niet meer zijn dan het maximum dat in de advertentie staat vermeld.

De deelnemende corporaties zijn:

 • de Alliantie
 • De Key
 • Eigen Haard
 • Rochdale
 • Stadgenoot
 • Woonzorg Nederland
 • Ymere

Hoe kom ik in aanmerking?
Als u voor deze voorrangsregeling in aanmerking wilt komen, dan moet u deze bij uw eigen woningcorporatie in Amsterdam aanvragen. De voorrang wordt door de corporatiemedewerker bij uw inschrijving vastgelegd. De voorrang wordt niet in de woningadvertentie vermeld. Hij werkt alleen als u op een woning reageert die aan de voorwaarden voldoet.

Huurprijs en woningaanbod
Wanneer de nettohuur van de nieuwe woning hoger is dan de nettohuur van uw huidige woning, dan wordt deze aangepast. Dit geldt niet wanneer u een nieuwbouwwoning gaat huren. 

U gaat dus niet meer nettohuur betalen dan u nu voor uw huidige woning betaalt, tenzij u een nieuwbouwwoning gaat huren.
Mogelijk ziet u in uw passend aanbod daarom ook woningen die anders te duur voor u zouden zijn.

Verhuiskostenvergoeding van gemeente
Een tegemoetkoming in de verhuiskosten kan bij de gemeente Amsterdam worden aangevraagd met het aanvraagformulier Verhuisregeling Van groot naar beter. Dit formulier is te vinden via deze link.

 =========================

 Belangrijk: Wijzigingen Van Hoog naar Laag voor senioren van 65 jaar of ouder


Vanaf 1 juli 2021 wijzigt de verhuisregeling Van Hoog naar Laag in Amsterdam op WoningNet. U kreeg de regeling Van Hoog naar Laag voorheen automatisch. Vanaf 1 juli verandert dit.

Wat verandert er?
Als u voor de verhuisregeling in aanmerking wilt komen, dan moet u deze bij uw eigen woningcorporatie in Amsterdam aanvragen. Een medewerker legt de verhuisregeling Van Hoog naar Laag als voorrang vast in uw inschrijving bij WoningNet Stadsregio Amsterdam.

Wat zijn de voorwaarden van regeling Van Hoog naar Laag?

 • U bent 65 jaar of ouder;
 • U laat na verhuizing een zelfstandige sociale huurwoning van een deelnemende corporatie achter in de gemeente Amsterdam;
 • Uw huidige woning ligt op de tweede etage of hoger en is niet bereikbaar met een lift. Of uw huidige woning heeft twee trappen. Ook een trap in de woning telt mee, bijvoorbeeld als uw woning op de eerste etage ligt, maar uw slaapkamer(s) bereikt u via een extra trap in uw woning.
 • U reageert op een woning die geschikt is voor ouderen op de begane grond, 1e verdieping of woning met lift in uw eigen stadsdeel;
 • Het inkomen van uw huishouden mag niet meer zijn dan het maximum dat in de advertentie staat vermeld;
 • U verhuist naar een sociale huurwoning van een van de deelnemende corporaties.

De deelnemende corporaties zijn Ymere, de Alliantie, De Key, Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot,en Woonzorg.

Vanaf wanneer kunt u zich aanmelden voor de regeling Van Hoog naar Laag?
De verhuisregeling Van Hoog naar Laag wijzigt op 1 juli 2021. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt zich nu al aanmelden voor de regeling! Neem hiervoor contact op met uw eigen woningcorporatie. Doe dit voor 1 juli 2021 om er zeker van te zijn dat u ook na 1 juli gebruik maakt van de verhuisregeling Van Hoog naar Laag.

Huurprijs en woningaanbod 
Met de verhuisregeling Van Hoog naar Laag betaalt u voor uw nieuwe woning niet meer huur dan u nu voor uw huidige woning betaalt. Als de nettohuur van de nieuwe woning hoger is dan de nettohuur van uw huidige woning, dan passen we de huurprijs voor u aan. Dit geldt niet als u een nieuwbouwwoning gaat huren. Met de verhuisregeling Van Hoog naar Laag ziet u daarom ook woningen in uw aanbod, die anders te duur voor u zouden zijn.

Huurverhoging 2021

De huren van woningen in de sociale sector (met een huur tot 752 euro) worden dit jaar bevroren in verband met de coronacrisis. Het demissionaire kabinet komt hiermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Ook voor huishoudinkomens boven de € 44.655,– gaat de huurverhoging niet door.

De huren in de zgn. vrije sector gaan wel omhoog, al heeft de minister het maximale percentage vastgesteld op 2,6%. Eigen Haard blijft daar met 2,06% onder.

Voor de woningen van Eigen Haard betekent dit:

 • 2,06% huurverhoging: Categorie MSH (Middensegmenthuur). Deze verhoging is gelijk aan de indexatie van de liberalisatiegrens en ook de bovengrens voor de MSH  (€ 1.053 in 2021);
  Huren die boven de grens €1.053 liggen worden bevroren voor middeninkomens.
 • 1,4% huurverhoging: woningen die contractueel geen ruimte hebben voor een hogere huurverhoging dan inflatie.
 • 1,7% huurverhoging: woningen die contractueel geen ruimte hebben voor een hogere huurverhoging dan de gemiddelde huurverhoging SH (dus inflatie + 0,3%)
 • Huurverhoging obv marktconformiteit: woningen in het topsegment > € 1.400

Huurders met een laag inkomen en huurders wiens inkomen is gedaald, kunnen huurverlaging aanvragen op basis van de tussen Eigen Haard en Huurdersfederatie Alert tot stand gekomen maatwerkregelingen. Meer informatie en aanvragen via  https://www.eigenhaard.nl/weten-en-regelen/sociale-huur/huur-betalen/huurprijs-en-maatwerkregelingen-huurverlaging

 

 

 

 

Maatwerkregeling 2020 bij inkomensafhankelijke huurverhoging en inkomensdaling

 

 • Maatwerkregeling bij huurverhoging 2020: voor sociale huurders met een inkomensafhankelijke huurverhoging en een inkomensdaling.

  Het uitgangspunt voor de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2020 was uw inkomen van 2018.

  Als u in 2020 te maken krijgt met een inkomensdaling kunt u volgens de wet geen bezwaar indienen bij de huurcommissie. Dit komt omdat de huurcommissie alleen mag oordelen op basis van de gecontroleerde jaarinkomens van de Belastingdienst (over 2018 en 2019).

  Als u in 2020 uw inkomen blijvend flink ziet dalen, maar wel 5,1% procent huurverhoging moet betalen, kunt u door de stijgende woonlasten in de problemen komen. Met onze huurdersfederatie Alert hebben we afspraken gemaakt om dat te voorkomen.

  De maatwerkregeling geldt alleen als in 2020:

  • Uw inkomensafhankelijke huurverhoging hoger dan 5,1% is
  • Het huishoudinkomen 2020 daalt tot onder € 43.574

  Hoe vraag ik de maatwerkregeling aan?

  Wilt u op basis van de bovenstaande informatie een aanvraag indienen? Stuurt ons uw aanvraag dan schriftelijk toe (t.a.v. Woningstichting Eigen Haard, afdeling Huuradministratie, Postbus 67065, 1060JB Amsterdam):

  • Inkomensgegevens van 2020 waaruit blijkt dat het huishoudinkomen over 2020 beneden € 43.574 zakt
  • Een vermogensoverzicht per 1 januari 2020 van alle (spaar)rekeningen van alle ingeschreven bewoners
  • Een inkomensverklaring 2019 van alle personen die staan ingeschreven op uw adres. Dit is vanaf juni 2020 op te vragen via de BelastingTelefoon: 0800 – 0543 of via www.mijnbelastingdienst.nl
  • Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens met daarop alle personen die ingeschreven staan op uw adres

  Eigen Haard beoordeelt uw verzoek. Is de regeling op u van toepassing dan krijgt u een aangepaste huurverhoging van maximaal 4,4%.

  Als uw verzoek wordt afgewezen dan kunt u geen bezwaar maken bij de huurcommissie. Dit is namelijk geen wettelijke regeling maar een afspraak tussen Eigen Haard en de Huurdersfederatie Alert.

   

  Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website www.eigenhaard.nl

 

Eigen Haard

www.eigenhaard.nl          Tel. 020-6801801

 

Historie
Eigen Haard is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de Volkshuisvesting in Amsterdam. Na verschillende fusies en overnames is Eigen Haard in 2002 een stichting geworden. De organisatie is inmiddels niet meer alleen actief in Amsterdam, maar ook in de regio’s Aalsmeer, Amstelveen, Landsmeer, Lisse, Ouder-Amstel, de Zaanstreek en Waterland. Continue reading Eigen Haard