Bewonerscommissies

Alle bewonerscommissies, die huurders in een specifiek wooncomplex of complexen binnen Amsterdam vertegenwoordigen, zijn als lid bij HBO Argus aangesloten. Dat zijn er ruim 80. De bewonerscommissies of vertegenwoordigingen moeten wel als zodanig door Woningstichting Eigen Haard zijn erkend. Zij krijgen een financiële vergoeding voor de kosten die zij maken om goed te kunnen functioneren. De bewonerscommissies kunnen voor advies en informatie bij HBO Argus terecht. Een of twee keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden.

Woningstichting Eigen Haard en Huurdersfederatie Alert hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin de rechten en plichten en de werkterreinen zijn aangegeven. De overeenkomst is in 2017 herzien en in juli door beide partijen ondertekend.

Bijlage 1b Reglement bewonerscommissies van de Samenwerkingsovereenkomst is van toepassing op alle door Eigen Haard erkende bewonerscommissies en geldt ook voor bewonerscommissies die geen aansluiting hebben bij Huurdersfederatie Alert via een lokale huurdersorganisatie. Het is voor elke bewonerscommissie of huurdersvertegenwoordiging van belang kennis te nemen van de inhoud van het Reglement.

Bewonerscommissies die in hun complex te maken krijgen met renovatie of sloop/nieuwbouw hebben bij de besprekingen met Eigen Haard houvast aan het Handboek_Vernieuwing_en_Verbetering_-_Amsterdamse_Kaderafspraken_2020