Leden

Alle bewonerscommissies, die huurders in een specifiek wooncomplex of complexen binnen Amsterdam vertegenwoordigen, zijn als lid bij HBO Argus aangesloten. Dat zijn er ruim 80. De bewonerscommissies of vertegenwoordigingen moeten wel als zodanig door Woningstichting Eigen Haard zijn erkend. Zij krijgen een financiële vergoeding voor de kosten die zij maken om goed te kunnen functioneren. De bewonerscommissies kunnen voor advies en informatie bij HBO Argus terecht. Een of twee keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden.

Woningstichting Eigen Haard en Huurdersfederatie Alert hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin de rechten en plichten en de werkterreinen zijn aangegeven. De overeenkomst is in 2017 herzien en op 6 juli 2017 door beide partijen ondertekend. Bijlage 2 van de Samenwerkingsovereenkomst samenwerkingsovereenkomst Alert 2017 bijlage 1 en 2 omvat het Reglement bewonerscommissies. Het reglement geldt ook voor bewonerscommissies die geen aansluiting hebben bij Huurdersfederatie Alert via een lokale huurdersorganisatie. In Bijlage 3 staat in een overzicht welke onderwerpen door wie worden besproken. samenwerkingsovereenkomst Alert 2017 bijlage 3 Het is voor elke bewonerscommissie of huurdersvertegenwoordiging van belang kennis te nemen van de inhoud van het Reglement bewonerscommissie dat onderdeel uitmaakt van de Samenwerkingsovereenkomst.

U kunt hier kennis nemen van de volledige tekst:  Samenwerkingsovereenkomst Eigen Haard en Alert 2017