FAH – de oprichting

De oprichting

FAH is opgericht omdat in de huidige woningmarkt de bestaande rechten en positie van corporatiehuurders in gevaar zijn. Huurprijzen worden steeds hoger terwijl achterstallig onderhoud zich opstapelt en de leefbaarheid van buurten onder druk staat. Huurcontracten worden steeds vaker afgesloten op tijdelijke basis. Huurvoorwaarden worden steeds meer aangescherpt onder de noemer ‘passend wonen’, bedoeld om de doorstroming te bevorderen maar met als resultaat dat huurders ongewenst de woning kunnen worden uitgezet. Vooral bewoners in het sociale huursegment en in goedkopere huurwoningen van de commerciële huurmarkt (‘vrije sector’) zijn steeds vaker de dupe van financiële marktprincipes.

FAH verzet zich met hand en tand tegen deze ontwikkelingen. Want zo verandert huren van basisrecht in een tijdelijke voorziening.

FAH vindt dat woningcorporaties hun sociale taak voor het aanbieden, bouwen en beheren van goede betaalbare woonruimte goed moeten kunnen uitvoeren. FAH vindt ook dat de rijksoverheid en de gemeente aan de kant van de huurders moeten staan. Huurders hebben recht op eerlijke wet- en regelgeving, net als kopers, en helemaal in en rondom Amsterdam waar relatief veel huurders zijn.

Als overkoepelende organisatie heeft FAH een plek aan de overlegtafels om deze boodschap luid en duidelijk over te brengen. Huren is een recht voor allemaal, geen voorrecht voor een paar ‘lucky few’.

DE KRACHTEN GEBUNDELD

FAH is de overkoepelende organisatie van zes huurderskoepels bij woningcorporaties in Amsterdam en omstreken. Elke afzonderlijke huurderskoepel vertegenwoordigt individuele huurders en groepjes huurders (bewonerscommissies) bij de woningcorporatie. De huurderskoepel praat dan namens de bewoners mee over het beleid van de woningcorporaties en (indirect) over het beleid van de gemeente.

De afzonderlijke huurderskoepels ondersteunen bewonerscommissies en individuele bewoners met raad en daad. Soms bemiddelen ze bij geschillen tussen huurder en verhuurder. Ook geven de huurderskoepels gevraagd en ongevraagd advies aan de woningcorporaties over het gevoerde beleid en allerlei huurderskwesties, van huurprijs tot leefbaarheid. Woningcorporaties zijn niet wettelijk verplicht om zich iets van deze adviezen aan te trekken, behalve als de huurderkoepels instemmingsrecht hebben.

Voor uitgebreide informatie kijk op https://www.fah.nu Continue reading FAH – de oprichting

Amsterdamse samenwerkingsafspraken 2020-2023

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

 

 

 

Samenwerken aan meer betaalbare, goede en duurzame huurwoningen

De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse huurders, zetten de komende vier jaar in op een aanzienlijke toename van het aantal betaalbare,kwalitatief goede en duurzame woningen voor Amsterdammers. Dat is de kern van de nieuwe samenwerkingsafspraken voor de periode 2020-2023.

Voor het eerst in een kwart eeuw groeit het aantal sociale huurwoningen van woningcorporaties weer flink. Tot en met 2023 komen er 3.000 sociale corporatiewoningen bij. Ook gaan de woningcorporaties meer middeldure huurwoningen bouwen en verhuren, betaalbaar
voor bijvoorbeeld leraren en verpleegkundigen. Over de hele periode van vier jaar zijn dit  1.100 middeldure woningen.

Betaalbaarheid

De drie partijen willen dat corporatiewoningen betaalbaar blijven voor Amsterdammers met een laag of middeninkomen. Dat gebeurt door 70 procent van de sociale huurwoningen aan te bieden voor een huur onder de 607,46 of 651,03 euro per maand (prijspeil 2019).
Alle middeldure huurwoningen worden verhuurd voor bedragen tussen 720,42 en 1009 euro per maand (prijspeil 2019). Huishoudens in een corporatiewoning die drie jaar een laag inkomen hebben en een hoge huur, kunnen, huurverlaging krijgen, via voortzetting van het zogenaamde Woonlastenakkoord.

Woningkwaliteit en duurzaamheid

De corporaties investeren ook in de bestaande woningen. Voortaan wordt twee keer per jaar een kwaliteitsoverleg ingelast. Corporaties zullen verder woningen isoleren, meer daken voorzien van zonnepanelen en 2.000 woningen van het aardgas halen. Van 2020 tot en met 2023 vermindert de CO2-uitstoot van de corporatiewoningen met 8% ten opzichte van 2019. Uitgangspunt is daarbij dat de betaalbaarheid voor de huurders niet onder druk staat en dat de woonlasten voor huurders gelijk blijven.

Ouderen en kwetsbaren

Ook over wonen en zorg hebben de partijen afspraken gemaakt, zo gaan de corporaties op termijn jaarlijks 250 zogeheten geclusterde zorgwoningen opleveren – dit zijn zelfstandige ouderenwoningen, waarbij bijvoorbeeld wel een gezamenlijke ruimte wordt
gedeeld. De corporaties wijzen daarnaast jaarlijks 1.800 woningen toe aan kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een medische urgentie, statushouders of woningzoekenden uit de maatschappelijke opvang.

Leraren en zorgmedewerkers

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt in het onderwijs en de zorg worden startende leraren en zorgmedewerkers met voorrang een sociale of middeldure huurwoning aangeboden. De corporaties stellen jaarlijks 100 tot 200 sociale huurwoningen én middeldure huurwoningen beschikbaar. De betrokken partijen werken hierin nauw samen met de betreffende beroepssectoren.

Verhuurderheffing

De Amsterdamse corporaties moeten de komende vier jaar ruim een miljard euro aan extra belastingen betalen aan de schatkist. De verhuurderheffing (huurdersbelasting) remt de investeringscapaciteit van corporaties. Afgesproken is daarom dat corporaties
beperkt sociale huurwoningen mogen verkopen. Terughoudendheid bij verkoop staat voorop. Het geld dat hiermee vrijkomt wordt gebruikt om te investeren in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen, zodat de sociale voorraad aanzienlijk kan groeien.

De partijen blijven ondertussen zoeken naar alternatieve financieringsmiddelen, zodat de corporaties met minder verkopen van sociale huurwoningen dezelfde groei van het aantal woningen kunnen realiseren. Voor de partijen staat voorop dat Amsterdam een gemengde stad blijft; een stad waarin alle inkomensgroepen naast elkaar kunnen wonen.

https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/784966/samenwerkingsafspraken_2020-2023_web.pdf