april 2016

Passend toewijzen
Het bestuur van HBO Argus – de overkoepelende huurdersvereniging waarvan uw bewonerscommissie deel uitmaakt – heeft vergaderd met medewerkers van Eigen Haard. Er is onder anderen gesproken over het beleid dat Eigen Haard hanteert voor het passend toewijzen van woningen. Zoals u weet moet er bij het toewijzen meer dan vroeger gekeken worden naar het inkomen van de nieuwe huurder(s). Als een huurder recht heeft op huurtoeslag, dan mag hij/zij alleen een woning huren onder de huurtoeslaggrens. Eigen Haard heeft één beleid voor het gehele bezit. Zij biedt woningen met verschillende huren aan waarbij de corporatie er rekening mee houdt dat in de wijken mensen met verschillende inkomens kunnen wonen.

Huurverhoging
Eigen Haard zal de huren verhogen met de toegestane percentages: maximaal 2,1% tot 4,6% vanaf 1 juli 2016. De stijging hangt af van het huishoudinkomen in 2014 en geldt alleen voor sociale huurwoningen. Voor huren in de vrije sector geldt er geen maximum huurverhoging.

Inkomen bepaalt maximum huurverhoging
De Rijksoverheid wil huurwoningen betaalbaar houden voor mensen met een lager inkomen. Daarom is 2,1% de maximale huurverhoging voor huishoudinkomens tot € 34.678. Verdient men in een huishouden gezamenlijk meer? Dan mag Eigen Haard extra huur berekenen. Dit is de zogeheten inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging. Eigen Haard moet daarvoor een indicatie van de inkomens opvragen bij de Belastingdienst. Is dat niet gebeurd of is de indicatie niet gekregen? Dan mag geen extra huurverhoging worden gerekend. Het maximum is dan 2,1%.

De percentages voor 2016
Huishoudinkomen tot € 34.678: 2,1%
Huishoudinkomen tussen € 34.678 en € 44.360: 2,6%
Huishoudinkomen boven € 44.360: 4,6%
Agressie
Een bewoner die zich agressief gedroeg tegen medewerkers van Eigen Haard, is uit zijn huurwoning gezet. De man gedroeg zich ‘lichamelijk agressief’ tegen Zorg & Overlast-medewerkers van Eigen Haard. Ook bedreigde hij omwonenden met de dood. De rechter heeft bepaald dat zijn woning ontruimd mag worden.

“Medewerkers van de afdeling ‘Zorg & Overlast’ zetten zich in voor een prettig leefbare woonomgeving. Die zijn wel wat gewend. Maar hier zijn grenzen overschreden”, zegt directeur Wonen van Eigen Haard Elke Heidrich. ‘Wij hebben ontruiming van de woning geëist en we zijn blij dat de rechter die eis heeft ingewilligd.’