Overlegwet

‘Overlegwet’ van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet op het overleg huurders verhuurder).

Overleg huurders en verhuurders

Particuliere verhuurders met 25 of meer woningen moeten regelmatig overleg voeren met hun huurders. Dit geldt ook voor woningcorporaties.

Verplicht overleg huurders en verhuurder

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben recht op informatie van de verhuurder. Bijvoorbeeld over zijn plannen voor de komende jaren. Ook moet de verhuurder minimaal 1 keer per jaar overleg met hen voeren. Dit staat in de Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV). Deze wet wordt ook wel de Overlegwet genoemd.

Heeft een huurdersorganisatie of bewonerscommissie een conflict met de verhuurder over het overleg tussen huurders en de verhuurder? Dan kan de huurdersorganisatie, bewonerscommissie of de verhuurder dit voorleggen aan de kantonrechter. Dit kan ook bij de Huurcommissie.

Huurdersorganisatie

Een huurdersorganisatie is een vereniging of stichting die de belangen van huurders behartigt. Het bestuur wordt door en uit de huurders gekozen. Als de huurdersorganisatie een vereniging is, kunnen huurders lid worden van die huurdersorganisatie.

Een huurdersorganisatie:

 • houdt de huurders van wie zij de belangen behartigt op de hoogte van haar activiteiten;
 • betrekt hen bij het bepalen van het standpunt van de organisatie;
 • brengt minimaal 1 keer per jaar in een bijeenkomst verslag uit aan huurders. Ook maakt zij dan de plannen voor het nieuwe jaar bekend.

Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie bestaat uit bewoners van huurwoningen in een wooncomplex (minimaal 25 woningen). Een bewonerscommissie is geen vereniging of stichting.

Een bewonerscommissie:

 • houdt huurders op de hoogte van haar activiteiten;
 • betrekt hen bij haar standpuntbepaling;
 • brengt minimaal 1 keer per jaar in een bijeenkomst verslag uit aan de huurders van wie zij de belangen behartigt. Ook maakt zij dan de plannen voor het nieuwe jaar bekend.

Rechten huurdersorganisatie en bewonerscommissie

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben de volgende rechten:

 • informatierecht
 • overlegrecht
 • adviesrecht
 • agenderingsrecht.

Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties. Zij mogen niet meepraten over algemene plannen, maar alleen over specifieke plannen voor hun wooncomplex. Bijvoorbeeld over sloop en renovatie van de woningen of het servicekostenpakket.

Wijziging servicekostenbeleid

Voor wijziging van het servicekostenbeleid heeft een verhuurder voorafgaand toestemming nodig van de huurdersorganisatie (als die er is).

Dit geldt niet voor wijzigingen in het servicekostenpakket. Daarvoor gelden andere regels.

Conflicten voorleggen aan de kantonrechter of de Huurcommissie

Conflicten tussen verhuurder en huurdersorganisatie of bewonerscommissie kunt u voorleggen aan de kantonrechter. U kunt ook de Huurcommissie inschakelen. Een conflict kan bijvoorbeeld gaan over:

 • de manier waarop de verhuurder het overleg met de huurdersorganisatie heeft gevoerd;
 • de procedure;
 • een vergoeding voor gemaakte kosten.

Wijkt de verhuurder af van een advies van de huurdersorganisatie of bewonerscommissie? Ook dan kunt u een procedure starten.

 

Zie voor de publicatie van de overheid:

Wet op het overleg huurders verhuurder

Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies