Amsterdamse prestatieafspraken 2020-2023

De Amsterdamse prestatieafspraken 2020-2023

De Woningwet 2015 regelt dat huurders naast de corporaties en de gemeente het zgn. tripartiete overleg voeren bij het maken van lokale prestatieafspraken. Iedere in Amsterdam actieve corporatie heeft een huurderskoepel. In ons geval is dat HBO Argus. In Amsterdam werken de huurderskoepels samen in de FAH: de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels.

De drie partijen geven elk hun visie op wat ze de komende jaren willen en kunnen bereiken op het gebied van wonen in Amsterdam. Voor corporaties heet dat het ‘bod’.  

De basis voor de gemeentelijke inzet wordt gevormd door de Woonagenda 2025 en het coalitieakkoord “Een nieuwe lente en een nieuw geluid”.

De corporaties reageren hierop met een gezamenlijk conceptbod, samengesteld uit hun individuele bijdrage. Dat gezamenlijke bod wordt gepresenteerd door de AFWC, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Het definitieve bod is begin juli 2019 gepresenteerd.

De huurders, vertegenwoordigd in de FAH hebben naar aanleiding van het concept-bod een hoofdlijnenvisie uitgebracht.  

De drie partijen gaan met elkaar in overleg om te komen tot prestatieafspraken. Daarin staat hoe we de stad voor iedereen zo bewoonbaar en leefbaar mogelijk houden. Er komen 6 hoofdonderwerpen aan de orde waarover gediscussieerd gaat worden:

  1. Een ongedeelde stad. Onder deze titel wordt gesproken over o.a. diversiteit in de wijken, nieuwbouw, betaalbare huren (sociale huurwoningen, woningen voor middeninkomens en vrijesectorwoningen).
  2. Een betaalbare en passende woning. Een woning moet passen bij je inkomen en de gezinssamenstelling.
  3. Een goede leefomgeving. Een leefbaar wooncomplex en een leefbare wijk zijn voor bewoners van groot belang. Veilig over straat, rust in het portiek en goede sociale voorzieningen in de buurt zijn basisvoorwaarden.
  4. Inzet voor een duurzame toekomst. De ambitie gaat naar een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050. Dat betekent verduurzaming van de woningen.
  5. Zo kunnen we het financieel waarmaken. Hoe worden de plannen betaalbaar? Leningen afsluiten voor nieuwbouw, huurverhoging, verkoop van woningen.
  6. Samen voor de stad. Iedereen is nodig om de koers te bepalen en samen te werken in de complexe en dynamische omgeving.