Het huren van een woning

Maximaal jaarinkomen voor sociale huurwoning

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per juli 2015 zijn de regels voor toewijzing van sociale huurwoningen tot € 710,68 aangepast. Vanwege de bevriezing van de maximum huurgrens blijft deze huurgrens met € 710,68 in 2018 op hetzelfde niveau als in 2017.
Volgens de Woningwet moeten woningcorporaties ten minste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan de doelgroep. Ten minste 80% daarvan moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 36.165  (in 2017). Deze inkomensgrens wordt per 1 januari aangepast naar € 36.798,-. Tot en met 2020 mogen corporaties binnen de 90% ten hoogste 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot  € 41.056,- (in 2017 € 40.349,-).
De overige 10% vrijkomende sociale huurwoningen mogen woningcorporaties vrij toewijzen. Hierbij moeten zij de geldende voorrangsregels uit de plaatselijke huisvestingsverordening en de voorrangsregels uit het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) in acht nemen. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij voorrang moeten geven aan mensen die door fysieke of psychische beperkingen moeilijk aan passende huisvesting kunnen komen.
Aan woningzoekenden met recht op huurtoeslag volgens de Wet op de Huurtoeslag moet ingevolge de Woningwet en het BTIV in 95% van de gevallen een woning worden toegewezen onder de voor hen toepasselijke aftoppingsgrens. Daarbij gelden vastgestelde maximum inkomensgrenzen.

Uitzonderingen
Mensen die vanwege sloop of ingrijpende renovatie hun woning uit moeten (stadsvernieuwingsurgenten) kunnen ook met een hoger inkomen nog wel reageren op sociale huurwoningen bij WoningNet. Ook woningzoekenden met een indicatie voor een rolstoelgeschikte woning in Amsterdam en kandidaten met een GEB-indicatie of een indicatie voor een aanleunwoning in Zaanstad kunnen reageren op sociale huurwoningen.

Heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor minimaal 10 uur zorg per week? Ook dan kan voor u een uitzondering gelden. Neem in dat geval contact op met een van de corporaties voor een toelichting op het via WoningNet zoeken naar een woning.

Daarnaast wordt voor een paar andere groepen een uitzondering gemaakt, maar zij kunnen niet zelf zoeken via WoningNet. Als u denkt dat u een uitzonderingspositie heeft, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente of met uw corporatie.

Uw inkomensgegevens bij WoningNet
Het is belangrijk dat u het juiste inkomen opgeeft in uw inschrijfgegevens. Uw inkomen wordt bij toewijzing altijd door de corporatie gecontroleerd. Als dan blijkt dat u meer dan het aangegeven inkomen heeft, gaat de woning alsnog aan u voorbij.

https://www.woningnetregioamsterdam.nl