De geschiedenis van Eigen Haard

Ontstaansgeschiedenis

Oprichting

Medio 1909 vond in lokaal Molhuijzen te Amsterdam de eerste officieuze bijeenkomst van Eigen Haard plaats. De ambitie van de aanwezigen was het realiseren van goede en betaalbare woningen voor arbeiders. Deze bijeenkomst markeert het ontstaan van de vereniging Eigen Haard. Het bestuur van de vereniging bestond uit de heren J.G. Erdsieck (voorzitter), G.M. Stalpers (secretaris), H.G. Suurenbroek (penningmeester) en J. Schippers en A. Oorthuys (leden).

Op 8 september 1909 werd de vereniging notarieel bekrachtigd. De nieuwe vereniging kreeg de Koninklijke goedkeuring en werd toegelaten als vereniging. Nog dat jaar hield de vereniging de eerste algemene ledenvergadering. Ook stelde ze de eerste statuten en een huishoudelijk reglement op.

De beginjaren

De jaren 1910-1929

In 1910 begon Eigen Haard met de bouw van 160 woningen in de Indische Buurt. Bijzonder bij de oplevering van dit complex is de elektriciteit. Voor het eerst konden arbeiderswoningen huren met deze “luxe”.

In 1914 werd de belangrijke rol van bewonerscommissies in het beheer geformuleerd en werden ook een nieuw statuut en reglement bij de leden neergelegd.

In 1920 kwam de gemeente met de in 1917 opgerichte Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties overeen dat de huren van alle gemeente- en corporatiewoningen met 60% zouden stijgen. De algemene ledenvergadering en het bestuur van Eigen Haard spraken zich hiertegen uit en vroegen het gemeentebestuur op het besluit terug te komen. Dat bleek onmogelijk: het Rijk dwong de gemeente Amsterdam tot de verhoging. Eigen Haard bleef desondanks volharden in haar verzet, waardoor het conflict zo hoog opliep dat de gemeente voorstelde Eigen Haard op te heffen. Eigen Haard moest het verzet uiteindelijk toch opgeven omdat de gemeente voet bij stuk hield. De huurverhoging werd aanvaard, maar het hele bestuur trad af.

De jaren 1929-1960

Aan het einde van de jaren twintig en dertig kwam de woningbouw in Amsterdam vrijwel stil te liggen. De regering gaf in deze periode geen voorschotten meer om de bouw te financieren. De toenmalige wethouder van Volkshuisvesting en Publieke Werken in Amsterdam, Monne de Miranda, vroeg de corporaties geld op de kapitaalmarkt te lenen. De gemeente stelde zich tegenover de geldgevers garant.

De meeste corporaties maakten van de regeling gebruik, ook Eigen Haard. In de crisisjaren moest de garantiebouw worden beëindigd. Veel plannen van Eigen Haard bleven daardoor tien jaar op de plank liggen. Het werk van de woningcorporaties deed particuliere bouwers ondertussen inzien dat zij niet achter konden blijven. Ze bouwden woningen die minstens gelijkwaardig waren aan die van de woningcorporaties. Voor Eigen Haard brak hiermee een moeilijke periode aan met weinig activiteiten.

Na de wederopbouw

De jaren 1960-1970

Vanaf begin jaren ’70 kregen de Amsterdamse woningcorporaties elk een stadsvernieuwingsgebied toegewezen. Eigen Haard kreeg het gebied toegewezen dat was omsloten door de Zeeburgerdijk, Borneostraat, Javastraat en Kramatweg.

De Amsterdamse woningcorporaties speelden vanaf dan een belangrijke rol bij de stadsvernieuwing. Ze bouwden vele duizenden nieuwe woningen, renoveerden minstens zoveel woningen uit hun eigen vooroorlogse bestand en namen in overleg met de gemeente tienduizenden woningen van particuliere eigenaren over. Ze wilden zorgen dat de culturele waarde en het eigen karakter van oude buurten blijven behouden.

Halverwege jaren ’60 werd contributiebetaling voor leden van Eigen Haard ingevoerd. Leden boven de 65 jaar konden op verzoek vrijstelling krijgen. Ruim 1.500 leden maakten van die mogelijkheid gebruik. De instelling van het contributiefonds leidde tot een daling van het ledental. In 1963 waren er 12.146 leden; enkele jaren later nog 11.300.

De jaren 1970-1990

In 1974 werd de prijs van het aandeel in Eigen Haard, dat nieuwe leden moesten kopen, voor het eerst verhoogd: van 25 naar 50 gulden.

Tot halverwege 1970 was Eigen Haard een vereniging met de Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan. De belangstelling van de huurders voor de bijeenkomsten was echter al jaren zeer slecht. In 1971 kreeg de vereniging nieuwe statuten en werd de Algemene Ledenvergadering (waar alle huurders bij mochten zijn) vervangen door de Ledenraad, met vertegenwoordigers uit verschillende complexen en woongebieden. De Ledenraad kreeg een belangrijke rol in de interne besluitvorming van de vereniging.

Het ledental liep in de jaren 70 op tot bijna 18.000 omdat lidmaatschap van Eigen Haard meer kans op een woning betekende. De relatie met de huurders veranderde in de jaren zeventig ingrijpend. Nieuw was vooral dat de belangen van de huurders en de vereniging niet altijd dezelfde waren, zoals in de voorgaande decennia werd gedacht.

De jaren 1991-2000

In 1993 kwam er een akkoord tussen woningcorporaties en het Rijk. De financiële banden tussen beiden werden doorgesneden. Al snel ontstonden samenwerkingsverbanden tussen de corporaties, gericht op grootschalige nieuwbouwontwikkelingen. Naast sociale woningbouw bouwde Eigen Haard steeds vaker premiehuur- en koopwoningen: de enige manier om zonder subsidies sociale woningbouw te kunnen bekostigen.

De schrik was groot toen in 1998 bleek dat er een woningoverschot in de regio Amsterdam ontstond. Eigen Haard vreesde (onterecht) dat dit tot leegstand ging leiden in minder gewilde wijken: een reden om meer energie te steken in buurtbeheer. Woningcorporaties, gemeente en bewoners werkten hard samen om wijk- en buurtbeheer goed te organiseren.

De Ledenraad ging zich bezighouden met het verenigingsbelang, de nog op te richten Huurderskoepel met het bewonersbelang. Dit werd vastgelegd in een participatiereglement. In 1998 tekende Eigen Haard een samenwerkingsovereenkomst met de Huurderskoepel, die de naam Huurdersfederatie Alert kreeg. Overigens nam het aantal leden dramatisch af vanaf midden jaren ’90, toen er geen lidmaatschap meer nodig was om in aanmerking te komen voor een woning. De bewonersparticipatie vond haar beslag in een toenemend aantal bewonerscommissies.

In Amsterdam kwam ondertussen een nieuw verdeelsysteem voor woonruimte. Het woningaanbod van verschillende corporaties staat sindsdien op één plek: Woningnet, met een gezamenlijke woningvoorraad van 50.000 woningen.

De jaren 2001-2010

De woningcorporaties zijn tegenwoordig zelfstandige ondernemers. Huurders hechten – naast een kwalitatief goede woning – steeds meer belang aan de woonomgeving. Ook zijn veiligheid, gezondheid en comfort inmiddels basiseisen.

In 2004 waren er ongeveer 125 bewonerscommissies actief. Zij overlegden minimaal twee keer per jaar met vertegenwoordigers van Eigen Haard. Ook daarbij lag het accent steeds vaker op onderwerpen als leefbaarheid en veiligheid in het complex en de buurt. Met Huurdersfederatie Alert werd het algemene beleid besproken in een kritische maar opbouwende sfeer.

Er is volop maatschappelijke discussie over de rol die woningcorporaties spelen als partner in de brede aanpak van wijken en buurten. Minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie kwam met de term prachtwijken. De Amsterdamse woningcorporaties investeerden bijna €300 miljoen in vijf vogelaarwijken in de hoofdstad. Voor Eigen Haard gaat het om Amsterdam-NoordAmsterdam Zuidoost, Oost (Indische Buurt en Transvaalbuurt), West binnen de ring (delen van Bos en Lommer en De Baarsjes) en Nieuw-West.

In deze wijken startten bijna 400 projecten om de woningen en de leefomgeving te verbeteren. Het ging om ingrijpende renovatie en herstel van fundamenten van woongebouwen, maar ook het aanstellen van sociale wijkbeheerders, het tijdelijk huisvesten van studenten, het realiseren van ontmoetingsruimtes in de buurt, het creëren van leerwerkplekken voor jongeren en het bouwen van scholen en gebouwen voor welzijnsfuncties.

In 2005 is Eigen Haard in Amsterdam uitgeroepen tot de slechtste woningcorporatie van het jaar. De corporatie kreeg daarvoor de Zwarte Bokaal uitgereikt van de Woonbond. Volgens de bond maakt Eigen Haard zich schuldig aan het doen van loze beloften, pakken zij achterstallig onderhoud in de woningen niet aan en wordt slecht geluisterd naar bewoners.

Bijzondere complexen

In 1920 kreeg architect Michel de Klerk opdracht voor de bouw van een blok van ruim honderd woningen en een postkantoor aan de Zaanstraat. Samen met Piet Kramer, net als De Klerk een belangrijke vertegenwoordiger van de Amsterdamse school, voegde hij al zijn ideeën in dit complex samen. Het Schip, zoals het complex in de volksmond wordt genoemd, trok met zijn karakteristieke vormen bewonderaars uit de hele wereld. Het huidige Museum Het Schip is het voormalige postkantoor in dit complex.

Decennia later startte in het hart van de Jordaan de restauratie van de Platanenhof (ontworpen door architect Steven Vennecool). Dit voormalige weeshuis is verdeeld over verschillende gebouwen tussen de Elandsstraat en de Lauriergracht, waarvan het oudste uit 1700 dateert. In de jaren 50 van de twintigste eeuw verloor het zijn functie en deden de katholieke regenten het over aan de gemeente onder de voorwaarde dat het complex zijn sociale bestemming behield. De stad houdt zich aan haar belofte. Tot 1992 bood het gebouw onderdak aan een psychiatrische instelling, twee jaar later kwam het in handen van Eigen Haard. In beide vleugels bevinden zich nu seniorenappartementen en het poorthuis aan de Lauriergracht werd verbouwd tot Kindertheater, het statige Klokhuis tot kinderopvang.

Fusies

Woningstichting Eigen Haard is ontstaan uit een aantal fusies. In 1992 fuseerde Eigen Haard met woningstichting Labor, die in 1975 het woningbezit had overgenomen van haar moedermaatschappij, de Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van Arbeiderswoningen (opgericht in 1875). Op 1 januari 1996 volgden een fusie met woningstichting Dr. Schaepman en de aankoop van het woningbezit van de gemeente Aalsmeer. In 2001 was er een fusie met Woningbouwvereniging Aalsmeer (1.600 woningen). In 2003 was een fusie met Olympus Groep ook een feit. De jongste fusies zijn met De Amsterdamse Woningbouwvereniging Ons Huis en Woningstichting St. Lodewijk in Amstelveen in 2005 en met Ouder-Amstel in 2009. In 2010 maakte Eigen Haard bekend te willen gaan fuseren met Woongroep Holland. Woongroep Holland (12.900 verhuureenheden) was vooral actief in Amstelveen en Uithoorn. Sinds 2011 opereert de nieuwe corporatie met ruim 61.000 woningen en bedrijfsruimten onder de naam Eigen Haard.

Bron: Wikipedia

Van Groot naar Beter, Van hoog naar laag, doorstromen

Voorrangsregeling Van groot naar beter binnen de gemeente Amsterdam

Met behulp van de voorrangsregeling Van groot naar beter kunt u binnen de gemeente Amsterdam met voorrang van een grote woning naar een kleinere verhuizen.

Voorwaarden
U moet voor de voorrangsregeling Van groot naar beter aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U laat een woning in Amsterdam achter van vijf of meer kamers en van minimaal 70 m2 die u huurt van een van de deelnemende corporaties (zie onderaan)
 • Uw huishouden bestaat uit maximaal drie personen;
 • U reageert op een woning in de gemeente Amsterdam van één van de deelnemende corporaties;
 • U reageert op een woning van maximaal 60 m2, of op een seniorenwoning, of op een WIBO-woning;
 • Het inkomen van uw huishouden mag niet meer zijn dan het maximum dat in de advertentie staat vermeld.

De deelnemende corporaties zijn:

 • de Alliantie
 • De Key
 • Eigen Haard
 • Rochdale
 • Stadgenoot
 • Woonzorg Nederland
 • Ymere

Hoe kom ik in aanmerking?
Als u voor deze voorrangsregeling in aanmerking wilt komen, dan moet u deze bij uw eigen woningcorporatie in Amsterdam aanvragen. De voorrang wordt door de corporatiemedewerker bij uw inschrijving vastgelegd. De voorrang wordt niet in de woningadvertentie vermeld. Hij werkt alleen als u op een woning reageert die aan de voorwaarden voldoet.

Daarnaast is er een groep woningzoekenden die met deze regeling een kleinere en goedkopere woning zoekt. Het gaat om eenpersoonshuishoudens met een laag inkomen, die in een grote woning wonen die voor hen te duur is. Zij ontvangen nu een toeslag van de gemeente om de huur te kunnen betalen. De corporaties benaderen deze huurders, zodat zij een andere woning kunnen zoeken die voor hen wel betaalbaar is. Huurders kunnen zich hiervoor niet zelf aanmelden bij de corporaties.

Huurprijs en woningaanbod
Wanneer de nettohuur van de nieuwe woning hoger is dan de nettohuur van uw huidige woning, dan wordt deze aangepast. Dit geldt niet wanneer u een nieuwbouwwoning gaat huren.
U gaat dus niet meer nettohuur betalen dan u nu voor uw huidige woning betaalt, tenzij u een nieuwbouwwoning gaat huren.
Mogelijk ziet u in uw passend aanbod daarom ook woningen die anders te duur voor u zouden zijn.

Verhuiskostenvergoeding van gemeente
Een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten kan bij de gemeente Amsterdam worden aangevraagd met het declaratieaanvraagformulier Verhuisregeling Van groot naar beter. Dit formulier is te vinden via deze link.

Hoe meld ik mij aan?

U schrijft zich in als woningzoekende bij WoningNet, daar leest u ook de voorwaarden. Als u zelf een woning vindt, kunt u geen verzoek achteraf indienen. Maar voor de voorrang moet u dus eerst een aanvraag doen bij de corporatie.

Hoogte vergoeding Amsterdam
Het bedrag kan variëren van € 4500 tot € 6000, afhankelijk van de grootte van de woning die u achterlaat.

Aanvraag vergoeding
Dien uw aanvraag rechtstreeks in bij de gemeente Amsterdam. Een deel van het formulier wordt ingevuld door de woningcorporatie van de woning die u achterlaat. Het kan 4 tot 8 weken duren voordat de gemeente Amsterdam de vergoeding uitbetaalt.

Inkomen boven de inkomensgrens
Wanneer uw inkomen boven de grens van €  € 42.436 valt, bemiddelen de corporaties alleen naar een vrije sector woning. U kunt zich aanmelden via het Woonprofiel.

Uw voordeel is dat u eventueel voorrang krijgt. U krijgt geen vergoeding wanneer u naar een vrije sector woning verhuist.

=========================

Van hoog naar laag

Met behulp van de voorrangsregeling Van hoog naar laag kunt u binnen de gemeente Amsterdam met voorrang  reageren op woningen in uw eigen buurt.

Voorwaarden
U moet voor de voorrangsregeling Van hoog naar laag aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U bent 65 jaar of ouder;
 • U huurt momenteel een woning van een deelnemende corporatie in de gemeente Amsterdam hoger dan op de eerste verdieping en u beschikt niet over een lift;
 • U reageert op een woning van een deelnemende corporatie die in dezelfde buurt ligt als uw huidige woning;
 • U reageert op een woning op de begane grond, op de eerste verdieping of met lift die geschikt is voor ouderen; het kan dus bijvoorbeeld geen woning voor jongeren of voor gezinnen zijn;
 • U laat een zelfstandige woning leeg achter.

De deelnemende corporaties zijn:

 • de Alliantie
 • De Key
 • Eigen Haard
 • Rochdale
 • Stadgenoot
 • Woonzorg Nederland
 • Ymere

Hoe kom ik in aanmerking?
Om voor de regeling in aanmerking te komen is het nodig dat in uw inschrijfgegevens de etage van uw huidige woning en uw woningcorporatie correct staan vermeld. Het systeem ziet dan automatisch of u voor deze voorrangsregeling in aanmerking komt.

Huurprijs /Woningaanbod
Wanneer u 70 jaar of ouder bent en de nettohuur van de nieuwe woning is hoger dan de nettohuur van uw huidige woning, dan wordt deze aangepast. U gaat dus niet meer nettohuur betalen dan u nu voor uw huidige woning betaalt. Dit geldt niet als u een nieuwbouwwoning gaat huren.
Mogelijk ziet u in uw passend aanbod daarom ook woningen die anders te duur voor u zouden zijn.

================

Doorstromen naar de woning die bij u past

Uw woonwensen kunnen in de loop der tijd veranderen. Misschien bent u wel toe aan een volgende stap. Doordat de samenstelling van uw huishouden of uw werksituatie verandert bijvoorbeeld.

Wat is doorstromen?

Doorstromen is het verhuizen van de ene woning naar de andere. De achtergelaten woning komt hierdoor beschikbaar voor andere woningzoekenden. Het achterlaten van een woning en verhuizen naar een andere woning heet dus doorstromen.

Doorstromen bij Eigen Haard

Eigen Haard stimuleert doorstromen. Hiervoor kent de corporatie een aantal voorrangsregelingen. Voor een aantal doorstroom-manieren zijn er regelingen of voorrangsmogelijkheden voor huurders. Kijk daarvoor op de website van Eigen Haard.

De Woonladder

Bent u op zoek naar een vrije sector huur- of koopwoning. Laat uw woonwensen achter in de Woonlader op de website van Eigen Haard. In een paar minuten vult u in waar u naar op zoek bent. Eigen Haard  matcht uw wensen met de juiste woning en stuurt u steeds een nieuw aanbod per mail.

Welke woning past eigenlijk bij mijn inkomen?

U bent op zoek naar een huurwoning maar weet niet precies welke huurwoning past bij uw inkomen. In een handige overzicht op de website van Eigen Haard ziet u in één oogopslag op welke woningen u kunt reageren met uw inkomen.

Stappenplan

U heeft een vrije sector huurwoning of een koopwoning gevonden op de website van Eigen Haard en heeft u interesse dan kunt u alle mogelijkheden met Eigen Haard bespreken.

Huurverhoging 2019

Huren 2019: gemiddelde huurverhoging bij woningcorporaties maximaal 2,6 procent

De beperkte huursomstijging van 2,6 procent zorgt gemiddeld gezien voor een demping van de huurverhogingen. Huurverhogingen boven dit percentage moeten dan worden gecompenseerd met lagere of geen huurverhogingen. De maximale huursomstijging geldt niet voor particuliere verhuurders.

De cijfers zijn door minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in de Staatscourant gepubliceerd. De maximale huurverhoging is gebaseerd op het vastgestelde inflatiecijfer van 1,6 procent en een opslag van 2,5 procentpunt. Voor scheefwoners is de opslag 4 procentpunt.

Sociaal Huurakkoord 2018

Als de leden van Aedes en de Woonbond het concept Sociaal Huurakkoord 2018 bekrachtigen, dan stellen deze partijen voor om de maximale huursomstijging voor corporaties gelijk te stellen aan inflatie, maar dan exclusief huurharmonisatie, liberalisatie en huurverhogingen wegens verduurzaming.

Voor wijziging van wat in de berekening van de maximale huursomstijging per corporatie per kalenderjaar meetelt en wat niet, moet eerst de wet worden aangepast en dat lukt niet vóór 1 januari 2019. Daarom kan die afspraak uit het concept Sociaal Huurakkoord nog niet voor 2019 in de wetgeving geregeld worden. Maar corporaties mogen uiteraard in de lijn van het Sociaal Huurakkoord hun huursomstijging in 2019 zoals die nu geldt (inclusief huurharmonisatie) op vrijwillige basis beperken tot minder dan 2,6 procent.

Maximale huurverhoging per woning:

 • 4,1 procent voor huishoudens met een inkomen tot en met 42.436 euro;
 • 5,6 procent voor huishoudens met een inkomen boven 42.436 euro.

Huishoudens van 4 of meer personen en huishoudens waarbij iemand de AOW-leeftijd heeft bereikt, zijn uitgezonderd van de hogere huurverhoging. Dat geldt ook voor bepaalde groepen chronisch zieken en gehandicapten. Voor al deze categorieën geldt een maximale huurverhoging van 4,1 procent.
Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en standplaatsen mag de huur vanaf 1 juli 2019 met maximaal 3,1 procent worden verhoogd.

Eigen Haard 2019

Huursomstijging totaal: 2,6%, waarvan uit huurverhoging 2,2%
2018 huursomstijging totaal: 2,4%, waarvan uit huurverhoging 2,3%
Huurcontract afgesloten na 31 december 2018 en voor 15 maart 2019 geen huurverhoging

< = 68,5% max huur > 68,5% max huur * Regulier < € 42.436 3,5% 1,2% Geen inkomensindicatie bekend 3,5% 1,2%

Bijzondere doelgroep > 42.436 3,5% 1,2% Inkomensafhankelijk > € 42.436 5,6% 5,4%
-Woningen nieuw verhuurd tussen 01-01 en 15-03
-Leegstaande woningen tussen 01-01 en 30-04
-Woningen met peildatum (sloop of renovatie) -Woningen Amsterdams Woonlastenakkoord 0% 0%
Aftop HTS ontvangers en hhs 2 +kind, 42.436 op liberalisatiegrens div. gem. 1% div. gem. 0,7%
* Aftoppen op 100% maximale huur

Huurders met een inkomen tussen de € 42.436 (inkomensgrens SH 2019) en € 49.757 (de inkomensgrens voor lage middeninkomens voor 2019) die door huurverhoging boven de 857,65 euro uitkomen, kunnen een verzoek doen tot huurverlaging c.q. een aangepaste huurverhoging. Dit kan sinds de afspraak met Alert uit 2017.

Maatwerkregeling 2019 bij inkomensdaling

Inkomensdaling in 2019 (Maatwerkregeling huurverhoging)

Als u in 2019 te maken krijgt met een inkomensdaling kunt u volgens de wet geen bezwaar indienen bij de huurcommissie. Dit komt omdat de huurcommissie alleen mag oordelen op basis van de gecontroleerde jaarinkomens van de Belastingdienst.

ls u in 2019 uw inkomen permanent flink ziet dalen, maar wel 5,6% procent huurverhoging moet betalen, kunt u door de stijgende woonlasten in de problemen komen. Met huurdersfederatie Alert heeft Eigen Haard afspraken gemaakt om dat te voorkomen.

Wanneer geldt de maatwerkregeling?

Het uitgangspunt voor de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2019 was uw inkomen van 2017.

De maatwerkregeling geldt alleen als in 2019:

 • Uw inkomensafhankelijke huurverhoging 5,6% is
 • Het huishoudinkomen 2019 daalt tot onder € 42.436
Hoe vraag ik de maatwerkregeling aan?

U stuurt ons een schriftelijk verzoek (t.a.v. afdeling Huuradministratie, Postbus 67065, 1060JB Amsterdam). Daarbij stuurt u de volgende gegevens mee:

 • Inkomensgegevens van 2019 waaruit blijkt dat het huishoudinkomen over 2019 beneden € 42.436 zakt
 • Een vermogensoverzicht per 1 januari 2019 van alle (spaar)rekeningen van alle ingeschreven bewoners
 • Een inkomensverklaring 2018 van alle personen die staan ingeschreven op uw adres. Dit is vanaf juni 2019 op te vragen via de BelastingTelefoon: 0800 – 0543 of via www.mijnbelastingdienst.nl
 • Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens met daarop alle personen die ingeschreven staan op uw adres
En dan?

Eigen Haard beoordeelt uw verzoek. Is de regeling op u van toepassing dan krijgt u een aangepaste huurverhoging van maximaal 3,5%.

Als uw verzoek wordt afgewezen dan kunt u geen bezwaar maken bij de huurcommissie. Dit is namelijk geen wettelijke regeling maar een afspraak tussen Eigen Haard en de huurdersfederatie Alert.

Eigen Haard

www.eigenhaard.nl          Tel. 020-6801801

 

Historie
Eigen Haard is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de Volkshuisvesting in Amsterdam. Na verschillende fusies en overnames is Eigen Haard in 2002 een stichting geworden. De organisatie is inmiddels niet meer alleen actief in Amsterdam, maar ook in de regio’s Aalsmeer, Amstelveen, Landsmeer, Lisse, Ouder-Amstel, de Zaanstreek en Waterland. Continue reading Eigen Haard